Integritetspolicy

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY FÖR RIDEMOVIS WEBBPLATS

I enlighet med artikel 13 i EU-förordningen 2016-679

Inledning

Att skydda din integritet är en av våra främsta prioriteringar. Vi åtar oss att vidta de mest adekvata organisatoriska åtgärderna och säkerhetsåtgärderna i enlighet med EU -förordningen 2016-679 (”Allmän dataskyddsförordning” eller GDPR) och eventuella andra tillämpliga förordningar för att skydda de personuppgifter som du väljer att anförtro oss.

Denna integritetspolicy klargör vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur och varför vi använder dem när du (”Du”, ”Besökaren” eller ”Användaren”) besöker webbplatsen, och den tillhandahåller även information om dina val och rättigheter vad gäller dina data.

I fråga om de personuppgifter som behandlas i samband med de uthyrningstjänster som tillhandahålles genom vår applikation för smartphone (”RideMovi-appen”), tillhandahålles en specifik integritetspolicy genom själva RideMovi-appen, och vid behov kommer ett specifikt samtycke till behandling av personuppgifter att begäras.

Personuppgiftsansvarig. Vem ansvarar för behandlingen av dina data?

Webbplatsen handhas av Ridemovi Sweden AB (i det följande ”Vi” eller ”Oss”), ett bolag bildat enligt svensk lag med säte i Strömstad, Kilegatan 4 Box 202 452 33, och Ridemovi Spa ett företag som lyder under italiensk lag och har registrerat säte i Milano, på Via Carducci 31, IT-20123. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kan du när som helst kontakta oss på support.it@nullridemovi.com

Dataskyddsombudets (DSO) kontaktuppgifter

För frågor rörande dina personuppgifter kan Du även kontakta vår Dataskyddsombud på dpo@nullridemovi.com.

Vilken data vi samlar in och behandlar

Navigeringsdata. Genom denna webbplats erhåller vi vissa av dina personuppgifter, vilka med nödvändighet överföres vid användning av internetkommunikationsprotokoll. Enbart denna information möjliggör inte för Oss att identifiera Dig, men genom sin natur kan den, i kombination med data från tredje parter, göra det möjligt att identifiera Dig. Denna kategori av data innefattar exempelvis IP-adresser eller domännamn för datorer som används av Dig för att ansluta till denna webbplats, och andra parametrar som hänför sig till ditt operativsystem och din datormiljö. Dessa data används av Oss enbart i syfte att erhålla anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och kontrollera att den fungerar korrekt.

Data som tillhandahålles frivilligt av dig. Som Besökare på webbplatsen lämnar du eventuellt personuppgifter till Oss när du ställer frågor via e-post. Detta innebär att Vi erhåller de personuppgifter som du beslutar att anförtro oss, vilka uteslutande kommer att behandlas för att svara på din fråga.

Vad är en cookie?

Cookies – även kallade kakor, webbläsarcookies eller spårningscookies – är små, ofta krypterade textfiler, som finns i webbläsarkataloger. De används för att hjälpa användare att navigera effektivt på webbplatser och utnyttja vissa funktioner. Du hittar mer information om cookies på www.aboutcookies.org.

Typer av cookies som vi använder:

Tekniska cookies

Tekniska cookies används uteslutande i syfte att utföra överföring av en kommunikation i ett elektroniskt kommunikationsnätverk, eller i den mån som detta är strikt nödvändigt för tillhandahållaren av en informationssamhällestjänst, som av avtalsparten eller användaren uttryckligen har ombetts tillhandahålla nämnda tjänst.

Vi använder tekniska sessionscookies (icke-permanenta) som är strikt begränsade till vad som är nödvändigt för säker och effektiv navigering på denna webbplats.

Analyscookies

Dessa cookies möjliggör för Oss att räkna besök och trafikkällor, så att vi kan mäta och förbättra prestanda för vår webbplats. De hjälper Oss att samla in aggregerad information om antalet besökare och besöksmönstret på webbplatsen. All information som samlas in av cookies är aggregerad och därför anonym.

Cookies används inte för användarprofilering på denna webbplats, och några andra spårningsmetoder används inte heller.

Hur man hanterar cookies

Alla nyare versioner av de populäraste webbläsarna erbjuder en viss grad av kontroll över cookies. Du kan ställa in din webbläsare till att acceptera eller avvisa samtliga eller vissa cookies: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Om du har några frågor om hur Vi använder dina personuppgifter, ber vi dig skicka ett mejl till privacy@nullridemovi.com

Varför vi behandlar dina personuppgifter.

Vi använder dina data såsom beskrivet i avsnitt 4 i denna policy:

För att tillhandahålla informationen som finns på webbplatsen till dig.

För att svara på frågor som du skickar via e-post.

För att åtgärda programvarubuggar och driftproblem.

För att utföra dataanalys och forskning på anonyma data.

Den rättsliga grunden för legitim behandling av dina data för ovan angivna ändamål återfinns i artikel 6 (1) b. och f. i GDPR1.

Personuppgiftsbiträde och mottagare av data

Vi kan dela din information:

Med våra dotterbolag och anknutna enheter som tillhandahåller tjänster eller utför databehandling för vår räkning.

Med konsulter och andra tjänsteleverantörer som behöver åtkomst till sådan information för att utföra arbete för vår räkning; vi använder externa IT-tjänsteleverantörer, som tillhandahåller serverinfrastruktur, IT-underhåll eller omfattande IT-lösningar (såsom molntjänster) och programvarulösningar för vår räkning.

Med domstolar, externa konsulter, offentliga myndigheter eller andra auktoriserade tredje parter som svar på en begäran om information från en behörig myndighet, om vi tror att ett utlämnande är i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.

Personuppgifter kommer endast att behandlas av personer/enheter som tidigare utsetts av RideMovi eller av dess personuppgiftsbiträden, till personer med ansvar för databehandlingen, eller till personuppgiftsansvariga, på det sätt som är tillämpligt för de ovan angivna ändamålen.

Dina personuppgifter får endast delas med tredje parter som behandlar personuppgifter för vår räkning, och baserat på våra instruktioner. Alla personuppgiftsbiträden som vi utser kommer att vara underkastade avtalsförpliktelser ämnade att skydda dina personuppgifter.

Hur vi garanterar säkerheten för dina data

Vi har implementerat lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att trygga och skydda de personuppgifter vi samlar in, för att garantera en adekvat säkerhetsnivå i förhållande till risken, i enlighet med GDPR.

Dina rättigheter

Enligt GDPR (artikel 13 till 23) har du följande rättigheter:

Rätt till åtkomst. Du har rätt att erhålla bekräftelse från oss huruvida personuppgifter rörande dig behandlas eller inte, och, när så är fallet, begära åtkomst till dina personuppgifter.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Detta innebär att du har rätt att från oss erhålla rättelse av oriktiga personuppgifter som gäller dig.

Du kan ha rätt att från oss erhålla radering av personuppgifter som gäller dig, och vi kan vara skyldiga att radera sådana personuppgifter.

Du kan ha rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan ha rätt att få de personuppgifter som gäller dig, och som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format, och du kan ha rätt att överföra data till en annan enhet utan några hinder från vår sida (dataportabilitet).

Du har även rätt att framföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd. I Sverige är det Integritetskyddsmyndigheten som man ska vända sig till. Du kan nå dem på telefon 08-657 6100, e-post: imy@nullimy.se eller postadress Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Om du har lämnat samtycke till några aktiviteter för behandling av personuppgifter, kan du när som helst återkalla detta samtycke, med framtida verkan. Ett sådant återkallande påverkar inte den lagliga behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallas.

För att utnyttja ovanstående rättigheter kan du skicka ett mejl till privacy@nullridemovi.com, eller skriva till oss på adressen Via Carducci 31, IT-20123 Milano, Italien.

Ändringar av policyn

Vi kan komma att ändra denna policy från tid till annan. Om vi gör betydande ändringar av hur vi behandlar din personliga information, eller av denna policy, kommer vi att meddela dig via e-post. Vi uppmanar dig att med jämna mellanrum läsa igenom policyn på nytt, för att få den senaste informationen om hur vi hanterar din integritet.

Kontakta oss

Om du har några frågor om policyn, ber vi dig att kontakta oss på privacy@nullridemovi.com eller skriva till oss på adressen Via Carducci 31, IT-20123 Milano, Italien.